Úvodní stránka » Editujeme » Doostřujte fotografie efektivně, ale neznatelně

Doostřujte fotografie efektivně, ale neznatelně

Z principu digitální fotografie je nutné doostření snímků. Výchozí nastavení fotoaparátu nebo RAW převodníku je průměrné. Zasáhněte do procesu doostření. Nastavte zostření ve vašem fotoaparátu, RAW konvertoru nebo editačním programu.

Doostření je proces, který snímek degraduje proto, aby vypadal subjektivně lépe. Všechny digitální fotoaparáty používají při tvorbě obrázku postupy, které z principu rozostřují (systém filtrů nad senzorem, průměrný jas části reálné scény reprezentuje jeden obrazový bod fotografie).

Jaké máte možnosti ovlivnit doostření? Pokud necháte kompletní proces zhotovení snímku na fotoaparátu, můžete u některých přístrojů nastavit intenzitu doostření. Pokud fotíte v RAW datech, vyvedete fázi převodu na JPEG snímky z fotoaparátu. Pak můžete doostřit v RAW konvertoru dodatečně. V obou případech jsou výsledkem fotografie ve formátu JPEG a nabízí se otázka, zda neřešit proces zaostření až v editoru, kde s fotografií stejně něco děláte (ořez atd.). Ano, to je ideální postup v případě, že na to máte čas.
Prostě řešit stovky snímků individuálně v programu na převod RAW dat na JPEG a ty dále v jiném programu zaostřovat, je časově náročné. Zmáčknout spoušť a poslat fotografii je druhým mantinelem, třeba pro Instagram nenahraditelným.

Levné kompakty a mobily doostřují silně v naději, že vynahradí horší kresbu objektivu, menší snímač a jiná levnější konstrukční řešení. Navíc nemají možnost korekce. Pokročilejší fotoaparáty doostřují ve výchozím nastavení méně. Např. zrcadlovky Canon mají funkci Picture styles. Jsou to předvolitelné sady parametrů (i ostrosti) pro JPEG fotografie.

Zaostření RAW dat je vlastně protimluv. V konvertoru nebo fotoaparátu dochází k ostření až po převodu RAW dat na obrázek formátu JPEG. Neměnná RAW data jsou stále připravena na různé způsoby převodů, možná s využitím ostřících algoritmů, které dnes nejsou známé.

Vraťme se k zaostření jako finální úpravě při editaci JPEG obrázku. Po pečlivém výběru snímků, kterými se budu dále zabývat, nechávám doostření po konverzi jako poslední operaci v editoru (v mém případě Photoshopu). Editor nabízí více možností ostření a jeho jednotlivé nástroje jsou sofistikovanější.

Ostřící procesy jsou také závislé na počtu obrazových bodů fotografie a tu znáte až po ořezu, případně zmenšení nebo zvětšení. V neposlední řadě závisí způsob doostření na použití fotografie (web, tisk) a jejím obsahu (krajina, portrét atd.).

Doostření v RAW konvertoru

Při konverzi RAW definitivně zaostřete pouze tehdy, když s výslednou fotografií dále nebudete pracovat.

V některých konvertorech (např. Digital Photo Professional od Canonu) je jako výchozí uplatněno ostření nastavené na fotoaparátu i na náhled v dialogu programu a posléze i na převod do JPEG. V Adobe Camera RAW jsou stanovené výchozí parametry převodu, včetně doostření nezávisle na nastavení fotoaparátu a tyto budou uplatněny, pokud je nezměníte.

Camera RAW obsahuje výchozí nastavení parametrů převodu pro každý podporovaný model fotoaparátu. To ovšem neznamená, že to jsou „správné“ hodnoty, ale pouze jedny z možných pro interpretaci RAW dat. Můžete, lépe řečeno musíte, stanovit svoje výchozí nastavení a tím korigovat konzervativní nabídku programu v různých parametrech převodu, tedy i ostření. I svoje výchozí parametry ostření můžete doladit individuálně pro různé snímky.

Filtr Doostřit

Jedná se o účinný a snadno zvládnutelný nástroj všech grafických editorů. Např. ve Photoshopu, jej naleznete v menu Filtr|Zaostření|Doostřit. Pracuje na principu zvýšení kontrastu existujících hran. Hrany jsou definovaná místa v obrazu, kde dochází k nespojitosti v jasu a barvě. U barevné hrany dochází k nasycení (saturaci) hraničních barev. U hrany, kde chybí barevná informace (odstíny šedé) je zvýšen kontrast pomocí jasu směrem k bílé a černé. Tak dochází k vizuální ostrosti fotografie.

 

Hrana dvou rozdílných jasů nedoostřená a pro názornost extrémně doostřená.

 

Hrana dvou barev nedoostřená a hodně doostřená.

Filtr Doostřit (unsharp mask) má typicky dialogové okno s třemi posuvníky.

Míra (Amount)

Určuje kontrast hran v %. Tažením jezdce doprava zvyšujete kontrast kolem hran a tím sílu doostřovacího efektu. Doostření 100% znamená, že zvýšíte kontrast 2x atd.

Poloměr (Radius)

Stanoví vzdálenost od hrany v obrazových bodech, kde bude zvýšen kontrast. Tažením posuvníku definujete oblast, jak daleko kolem hrany zvýšíte doostření.

Práh (Threshold)

Definuje v úrovních jasu, jaký absolutní rozdíl mezi sousedními tóny bude považován za hranu, tedy bude doostřen. Narozdíl od předchozích dvou, přesouváním jezdce doprava klesá efekt filtru. Určením hodnoty prahu chráníte před doosřováním místa s velmi málo rozdílnými tóny. Toho lze využít i k eliminaci nechtěného doostření šumu.

Tonálních úrovní je typicky 256. Hodnotou 0 určíte, že jakýkoli tonální rozdíl bude doostřen. Při hodnotě 3 nebudou doostřeny sousední obrazové body s absolutním rozdílem tří jasových úrovní a méně, ostatní ano atd. Praktické nastavení je v hodnotách 1 až 3.

Při nastavování parametrů doostřovacího filtru pracujte na monitoru s obrázkem o velikosti alespoň 100%.

Práh na nule nastavte, pokud není ve fotografii mnoho šumu. Je-li přítomen šum nebo je po zaostření obrázek zrnitý, použijte hodnotu 1-5, stejně jako např. při potlačení textur pleti.

Na snímek s velice jemnými detaily používejte malý poloměr (okolo 0,5) a vysokou míru (300-500%).

Pro fotografii bez malých detailů použijte nastavení poloměru v rozmezí 1 až 3 pixely, míru 70-200%.

U fotografie s jemnými i většími detaily bude vhodné nastavení Photoshopu 1 pixel, 100%.

Photoshop už je takový. Jakoby nelogicky se mi osvědčilo i nastavení poloměru 200-250, míry 20-30%, práh 0. Spíš než k zaostření dojde k simulaci zvýšení místního kontrastu bez potlačení detailů. Je s podivem, jak mnoho takto upravených snímků vypadá lépe.
Všechna doporučení pro nastavení jsou pouze orientační a vždy záleží na konkrétním snímku.

Chytré ostření

Tento nástroj se poprvé objevil ve Photoshopu CS2. Je sofistikovanější verzí nástroje Doostřit. Najdete je v nabídce Filtr|Zaostření|Chytré zaostření.

Volíte režim Základní a Rozšířený v němž jsou navíc ovládací prvky pro světla a stíny, které zeslabují dopad ostření v těchto částech snímku. Jezdci Míra a Poloměr v záložce Zaostření mají stejné uplatnění jako u předešlého nástroje Doostřit, ale jsou jemnější. V roletce Odstranit jsou tři volby algoritmů pro zaostření. Gaussovské rozostření je podobné předešlé funkci Doostřit. Rozostření objektivu pracuje s algoritmem poloměru a hodí se pro zachování jemných detailů. Rozmáznutí se pokouší napravit rozostření pohybem fotoaparátu nebo objektu. Tento pohyb upřesňuje nastavení jeho úhlu.

Tři posuvníky v záložkách Stíny a Světla umožňují přesný způsob vyloučení doostření. Jejich sunutím stanovíte, jak budete korigovat ve světlech a stínech právě provedené zaostření. Určíte si tedy, jaký rozsah jasů bude zaostřen. To je velmi praktické. Můžete, mimo jiné, efektivně eliminovat šum ve stínech nebo přepaly ve světlech jako následky doostření.

Posuvníkem Míra zeslabení určujete, jak mnoho bude ostření zeslabeno. Posuvníkem Tonální šířka stanovíte, v jakých tonálních oblastech má být omezení doostření realizováno. Nižší hodnoty zajistí omezení pouze v nejsvětlejších (nejtmavších) oblastech. Hodnoty vyšší rozšíří tonální rozsah směrem ke stínům (světlům), kde bude omezeno ostření. Poloměr definuje, jaký počet okolních obrazových bodů použijete sledovaného pixelu.

Doostření jasové složky

Při doostření může dojít k přílišnému nasycení barev. Tomu zamezíte, pokud budete pracovat jenom s jasovou složkou fotografie.

Narozdíl od běžného RGB má režim barev Lab oddělený kanál s jasovými informacemi a právě na ten zaměříte doostření. Obraz|Režim|Barvy Lab. Přejděte do paletky Kanály, vyberte L-světlost a v něm doostřete některou z metod zaostřování. Zkonvertujte obrázek zpět do RGB režimu (Obraz|Režim|Barvy RGB).

Pro vyloučení barevných změn můžeme také použít: Úpravy|Zeslabit|(Shift+Ctrl+F) režim Světlost při RGB nebo duplikovat vrstvu(Ctrl+J), na ní doostřit a v roletce palety Vrstvy nastavit režim prolnutí Světlost. V tomto režimu se použijí barevné informace dolní, nezaostřené vrstvy a v horní doostřovací vrstvě se pracuje jenom s jasovou složkou.

Ostření na hranách

Ostření pomocí filtru Horní propust (High Pass) je jednoduchou, nedestruktivní metodou, která ochrání plochy před účinky i silného doostření. Plochy bez hran, kde není viditelný šum, nebudou zasaženy. Tento způsob používají i profesionální editoři. Je vhodný pro snímky s většími plochami bez jemných detailů.

Vytvořte duplikát v nové vrstvě (Ctrl+J). Zvolte Filtr|Jiná|Horní propust. Stanovte poloměr, který definuje oblast okolo hran, která bude zaostřena. Ten by měl odpovídat nemenším detailům snímku. Změňte režim prolnutí v paletce vrstev na Měkké světlo nebo Překrýt případně Tvrdé světlo. V tomto pořadí se bude síla efektu zvyšovat. V paletce vrstev můžete jezdcem pro krytí horní vrstvy snížit sílu zaostření nebo jí naopak zvýšit další duplikací vrstvy (Ctrl+J). Také můžete přidat masku vrstvy a určit místa a sílu efektu v jednotlivých částech fotografie. To se hodí třeba u portrétů, respektive eliminace zdůraznění struktury pleti.

Pokud se po aplikaci filtru Horní propust na šedých plochách ukáže šum nebo struktura pleti, zaostří se a tím zvýrazní. Filtrem Rozostření povrchu (Filtr|Rozostření|Rozostření povrchu) mírně rozostříte plochy a hrany ponechte. V dialogovém okně filtru nastavíte poloměr okolo hrany, kde bude rozostřeno a práh, který určí rozdíl jasů, při kterém má k rozostření dojít. Pouze na šedých partiích, do kterých se nyní šum rozplynul, nedojde k doostření. Ostření pomocí filtru Horní propust je principiálně jiné, než ostatní zde uvedená. Detekují se hrany a vytvoří středně šedé oblasti. Použité prolnutí vrstev zvyšuje kontrast tam, kde není středně šedá, tedy na hranách. Vyzkoušejte i razantní nastavení filtru Horní propust. Občas to vede k zajímavým výsledkům.

 

 

Fotografie z RAW dat bez doostření. Aplikace filtru Horní propust, poloměr 0,9 bodů nezasáhla strukturu pleti. Změna režimu prolnutí na Tvrdé světlo a vymaskované pozadí, kde není doostření žádoucí. U doostřeného obrázku je znát pozitivní dopad hlavně v oblastech vlasů, očí a obočí dívek.

 Doostření světel a stínů odděleně

Při ostření Photoshop na jedné straně hrany vytvoří světlý obrys a na druhé tmavý. Stává se, že jasná aureola bude příliš patrná, zatímco tmavá neznatelná. Tento způsob vám umožní doostřit odděleně světlou a tmavou část okolo hrany s tím, že světlou minimalizujete podle konkrétní situace.

Vytvořte dvě kopie pozadí (2x Ctrl+J). U vrstvy 1 nastavte režim prolnutí Ztmavit, u kopie vrstvy 1 Zesvětlit a snižte její průhlednost (asi na 20%). Aplikujte doostřovací filtr na vrstvu 1. V tomto režimu prolnutí se uplatní tmavší barva z pozadí a vrstvy 1. Tou bude doostřením tmavší obrys. Světlý halo efekt z doostřené vrstvy 1 nebude brán v úvahu. Nyní zaostřete kopii vrstvy 1 s ohledem na přijatelnost zesvětlených linek. Efekt zaostření sledujte na otevřené fotografii. Náhled u filtru ignoruje režimy prolnutí.

Zaostření v barevném kanálu

Zaostřování v jednom barevném kanálu se hodí zejména u portrétů, kde není žádoucí zvýrazňovat texturu kůže. Prohlédněte si fotografii v jednotlivých RGB kanálech (Ctrl+3, Ctrl+4, Ctrl+5). Zjistíte, že textura kůže je nejméně patrná v červeném kanále (Ctrl+3). Na něj aplikujte doostření.

Důvodem, proč doostřovat pouze jeden barevný kanál (nebo dva) může být i snaha o nezvýraznění šumu. Postup je stejný jako v předešlé situaci s kanálem, který obsahuje nejméně šumu.

Softwarové doostření snímku nemůže nahradit kvalitní zpracování obrázku, kresbu objektivu a jeho přesné zaostření. Zatím nemůže také efektivně opravit pohybovou neostrost. Doostření však subjektivně zlepšuje vzhled fotografie. Často napravuje nedokonalost procesů při záznamu snímku, jeho editaci a tisk.

Vyzkoušejte různé techniky a jejich variace na odlišné fotografické žánry. Doostření je efektivní tehdy, když objektivně zlepší vzhled vašich fotografií a je neznatelné.